Svensk socialmedicinsk förening

The Swedish Association of Social Medicine

Välkommen!

    Margareta Kristenson, f d ordförande i Svensk socialmedicinsk förening och nu styrelsemedlem i föreningen,  har valts till styrelseordförande för det internationella HPH-nätverket, The International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services. Det skedde på den årliga internationella HFS-konferensen som i år hölls i Bologna. Ordförandeskapet gäller för tiden 2018-2020.

     ”Ordförandeskapet ger oss ökade möjlighet till internationella utbyten där vi kan lära av andra länder, men också till att påverka utvecklingen av en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i olika delar av världen”, säger Margareta Kristenson.

    Närmare 700 sjukhus och primärvårds-organisationer är medlemmar i det internationella HPH-nätverket som startat på uppdrag av WHO, med det gemensamma syftet att utveckla en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Det svenska nätverket omfattar hela Sverige http://www.hfsnatverket.se/hfs-natverket-start och sekretariatet är förlagt till Verksamhetsutveckling vård och hälsa i Region Östergötland. Margareta Kristensson har tidigare varit nätverkets nationella koordinator, en roll som Sofia Dahlin nu har. Även Sofia är socialmedicinare.

    – En hälsofrämjande hälso- och sjukvård handlar om en omställning från en reaktiv sjukvård till en proaktiv hälso- och sjukvård där sjukdomsförebyggande insatser till exempel genom rådgivande samtal om levnadsvanor och ett personcentrerat arbetssätt med möten där man lyssnar och efterfrågar vad som är viktigt för patienten är grundläggande, säger Margareta Kristenson, nu professor emeritus i socialmedicin vid Linköpings universitet.

    Svensk socialmedicinsk förening är mycket glada över Margaretas utnämning och gratulerar henne till den!

    Anna Sarkadi,
Ordförande

 


Hur många ensamkommande barn ska behöva dö innan de får rätt hjälp?