Intresserad av att bli specialist i socialmedicin?

Då har du kommit rätt! Här nedanför besvarar vi vanliga frågor och beskriver hur man kan genomgå specialistläkarutbildning i Socialmedicin. Hör gärna av dig om du har fler frågor eller funderingar. Kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan under fliken ”Styrelsen”.

Vad är socialmedicin? 

Socialmedicin är Sveriges motsvarighet till Public Health Medicine, och handlar om hälsan på samhällsnivå. Specialiteten har funnits som en egen specialitet i Sverige sedan 1974. I målbeskrivningen för ST-utbildningen från 2015 skriver Socialstyrelsen: ”Den socialmedicinska kompetensen och tillhörande färdigheter i epidemiologi samt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete är en viktig resurs i hälso- och sjukvården. Med bakgrund i sjukvården och medicinen bidrar socialmedicinen med sakkunskap i folkhälsoarbete, global hälsa, planering, organisation, utveckling och utvärdering av hälso- och sjukvård och i övriga samhällssektorer” 

Ämnet ligger helt rätt i tiden med tanke på de stora hälsoutmaningarna i Sverige och globalt, och aktuella satsningar på jämlik hälsa och FNs Agenda 2030. Samtidigt är socialmedicin en mycket liten specialitet i Sverige idag. Exempelvis finns just nu endast fyra ST-läkare i socialmedicin i hela landet, men inom Svensk Socialmedicinsk Förening jobbar vi hårt för att utvidga specialiteten (se vårt inspel till Socialstyrelsens pågående utredning om dimensionering av specialistutbildningarna för läkare). 

Vad gör en socialmedicinare? 

Som framgår av dokumentet ovan arbetar färdiga specialister ofta med utvärdering och planering av samhällsmedicinska insatser på lokal, regional eller nationell nivå och/eller med forskning och utbildning på universiteten. Ett fåtal har kliniska tjänster med inriktning på t.ex. socialt utsatta grupper eller försäkringsmedicin. Det är viktigt att känna till att det i dagsläget inte finns så många “sluttjänster”, alltså permanenta tjänster särskilt utformade för färdiga specialister i socialmedicin. Detta är också något som vi arbetar aktivt för att förändra. 

Hur gör en ST i socialmedicin?

För att bli specialist i Socialmedicin behöver du uppnå målen i Socialstyrelsens målbeskrivning för Socialmedicin. Liksom alla andra basspecialiteter tar specialistutbildningen fem år. Ibland utlyses ST-tjänster i Socialmedicin av en socialmedicinsk enhet eller klinik. Tyvärr är detta ganska ovanligt, men det går att genomföra utbildningen ändå. För att göra ST ändå krävs följande steg: 

A. Hitta en handledare 

Handledaren ska vara specialist i Socialmedicin. Hen behöver även genomgå handledarutbildning innan hen tar på sig handledaruppdraget. Du kan sedan utveckla en plan för hur du kan uppnå målen i samråd med handledaren. Handledning kan göras på distans. Du måste alltid ha en utnämnd handledare under varje placering och dokumentera handledningsträffar, även om du har en ST-tjänst. 

För att underlätta för dig att hitta en handledare har föreningen sammanställt denna lista med potentiella handledare:

Anna Sarkadi, Uppsala, Professor, specialistläkare – anna.sarkadi@pubcare.uu.se
Bo Burström, Stockholm, Professor, överläkare – bo.burstrom@ki.se
Christina Dahlman, Stockholm, Professor, överläkare – christina.dalman@ki.se
Knut Lönnroth, Stockholm/Åland, Professor, överläkare – knut.lonnroth@ki.se
Kyriaki Kosidou, Stockholm, Med. Dr., överläkare – kyriaki.kosidou@ki.se
Margareta Kristenson, Linköping, Professor em., överläkare – margareta.kristenson@liu.se
Martin Lindström, Malmö, Professor, överläkare – martin.lindstrom@med.lu.se
Per-Olof Östergren, Malmö, Professor, överläkare –
per-olof.ostergren@med.lu.se

B. Hitta en Socialmedicinsk enhet 

Många genomför delar av sin ST i form av arbete vid en Socialmedicinsk enhet på en region, men det är inget krav. Enligt regelverket för specialistläkarutbildning är det dock alltid regionerna som är ”huvudmän” för ST-utbildningen. Även om många väljer att genomföra de placeringar och utbildningar som krävs för specialistbevis utan att vara anställd av en specifik klinik (detta kallas för ”gråblock”), så behöver alltid i slutändan en verksamhetschef inom hälso- och sjukvården skriva under ansökan om specialistbevis till Socialstyrelsen. 

C. Genomför kurser och placeringar 

Tillsammans med handledaren bestämmer du vilka placeringar som ska ingå i din utbildning. Socialstyrelsens målbeskrivning lämnar en del tolkningsutrymme vilket gör att du kan anpassa utbildningen efter dina intressen och behov. Klinisk placering ska ingå i utbildningen. Vissa väljer i samband med sin specialisttjänstgöring att läsa en relevant master (t.ex. Master of Public Health) eller att disputera på något relaterat ämne. Under 2020 kommer Svensk Socialmedicinsk Förening att ge en s.k. Specialistkompetens-kurs i Socialmedicin med fokus på hälsoutvecklingen i det marginaliserade samhället. Mer information kommer! 

Kan en bli dubbelspecialist?

Ja, socialmedicin lämpar sig bra för dubbelspecialisering. Du får enligt ett EU direktiv tillgodoräkna dig högst 2,5 år från en tidigare ST, och måste kunna visa att du uppfyller samtliga mål från Socialstyrelsens målbeskrivning. Tillvägagångssättet är fortfarande enligt A-C ovan, och tillsammans med din handledare lägger du upp en plan för hur du kan uppfylla de mål som saknas. Du måste alltid kunna uppvisa att du haft handledning under de placeringar som du vill räkna in i specialistexamen. 

Hur kan en engagera sig i Svensk Förening för Socialmedicin och folkhälsa? 

Du är varmt välkommen att engagera dig i föreningen! Vi anordnar bland annat online-seminarier varje månad, där vi diskuterar aktuella ämnen som rör folkhälsa, jämlik hälsa och socialmedicin, besvarar remisser från myndigheter, medverkar i samhällsdebatten och driver frågor som rör specialistutbildning och förbättrad och mer jämlik hälsa. Du hittar uppgifterna för att bli medlem i föreningen under fliken ”BLI MEDLEM”. Om du vill vara med på vår maillista och whatsappgrupp för yngre läkare med intresse för socialmedicin kan du maila Hampus Holmer, hampus.holmer@ki.se.