Om föreningen

Vi har ett gemensamt intresse för frågor som rör samspelet mellan människors hälsa och det omgivande samhället.

Vårt mål är att stimulera praktisk och vetenskaplig socialmedicinsk verksamhet och att socialmedicinska perspektiv ska ingå i samhällsdebatten.

Föreningen är en sektion i Svenska Läkaresällskapet och en specialistförening inom Sveriges läkarförbund, men många andra yrkeskategorier finns representerade.


Vad gör svensk socialmedicinsk förening?

Vårt mål är att stimulera praktisk och vetenskaplig socialmedicinsk verksamhet.

Viktiga uppgifter för föreningen är att främja utveckling inom området socialmedicin, att fungera som remissinstans för socialmedicinska frågor, och att delta i och påverka samhällsdebatten. Föreningen arrangerar regelbundet möten, seminarier och fortbildningskurser.

Föreningens stadgar 


Socialmedicin en framtidsspaning

Sven Larssons, Sveriges förste läkarspecialist i socialmedicin, tal som nyutnämnd hedersmedlem i Svensk socialmedicinsk förening vid årsmötet 2013.

Läs mera här


Föreningens verksamhet

Genomförda möten, kurser och konferenser:

2016: Jämlik Hälsa, vad krävs för att nå från evidens till praktik?

2015: Jämlik hälsa och vård – det goda mötet som nyckel till framgång

2014: Hur verka för ökad jämlikhet i hälsa – från barrikaden, i forskningen och i vardagsarbetet

2012 mars Konferens i samarrangemang med Svensk Beteendemedicinsk förening

2012 mars Vårmöte (om socialmedicinsk och folkhälsovetenskaplig utbildning)

2011 november: Svenska läkaresällskapets riksstämma – det socialmedicinska programmet.

2010 oktober: Hälsofrämjande möten i vården! – Kunskapen finns, hur skapar vi förutsättningarna?” (tillsammans med Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin)

2010 mars: Att öka hälsan och minska utanförskapet (tillsammans med Svensk Beteendemedicinsk förening).

2009 oktober: Hur tillvaratar vi det socialmedicinska kompetensområdet?


De nordiska intresseföreningarna

Norge – Folkhelseforeningen

Danmark – Danske selskab for sundhet

Finland – Socialmedicinska föreningen