Om föreningen

Vi har ett gemensamt intresse för frågor som rör samspelet mellan människors hälsa och det omgivande samhället.

Vårt mål är att stimulera praktisk och vetenskaplig socialmedicinsk verksamhet och att socialmedicinska perspektiv ska ingå i samhällsdebatten.

Föreningen är en sektion i Svenska Läkaresällskapet och en specialistförening inom Sveriges läkarförbund, men många andra yrkeskategorier finns representerade.

 

Vad gör Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa?

Vårt mål är att stimulera praktisk och vetenskaplig socialmedicinsk verksamhet.

Viktiga uppgifter för föreningen är att främja utveckling inom området socialmedicin, att fungera som remissinstans för socialmedicinska frågor, och att delta i och påverka samhällsdebatten. Föreningen arrangerar regelbundet möten, seminarier och fortbildningskurser.

Föreningens stadgar 


De nordiska intresseföreningarna

Norge – Folkhelseforeningen

Danmark – Danske selskab for sundhet

Finland – Socialmedicinska föreningen

Internationell samverkan

Vi är den svenska medlemmen i EUPHA – en organisation som föreningen varit med att skapa och bygga upp.

Om EUPHA: https://eupha.org/