Om föreningen

Vi har ett gemensamt intresse för frågor som rör samspelet mellan människors hälsa och det omgivande samhället.

Vårt mål är att stimulera praktisk och vetenskaplig socialmedicinsk verksamhet och att socialmedicinska perspektiv ska ingå i samhällsdebatten.

Föreningen är en sektion i Svenska Läkaresällskapet och en specialistförening inom Sveriges läkarförbund, men många andra yrkeskategorier finns representerade.

 


Vad gör svensk socialmedicinsk förening?

Vårt mål är att stimulera praktisk och vetenskaplig socialmedicinsk verksamhet.

Viktiga uppgifter för föreningen är att främja utveckling inom området socialmedicin, att fungera som remissinstans för socialmedicinska frågor, och att delta i och påverka samhällsdebatten. Föreningen arrangerar regelbundet möten, seminarier och fortbildningskurser.

Vilka är vi?

Föreningen består idag av cirka 150 medlemmar, med olika yrkesbakgrund, med ett gemensamt intresse för frågor som rör samspelet mellan människors hälsa och sjukdom och det omgivande samhället.

Vi utgör Svenska Läkaresällskapets sektion för socialmedicin och är en specialistförening inom Sveriges läkarförbund. Ungefär hälften av våra medlemmar är läkare och hälften har annan yrkesbakgrund.

Föreningens stadgar

Ansökningsblankett för medlemskap


Medlemskap innebär:

◊ Medlemskap även i EUPHA (European Public Health Association).

◊ Prenumeration på European Journal of Public Health (web-baserad) och på Scandinavian Journal of Public Health (tidningen skickas hem per post)

◊ Bevakning: Regelbunden information om vilka konferenser, seminarier och utbildningar som planeras inom det socialmedicinska kunskapsområdet, i Sverige och internationellt.

◊ Rabatt på deltagande i konferenser som sker i föreningens regi (10 %) samt genom medlemskapet i European Public Health Association cirka 500 kronors på avgiften för deras årliga konferens.

◊ Möjlighet att påverka: Du får som medlem möjlighet att bidra till svaren på de remisser som inkommer till föreningen från olika myndigheter, exempelvis socialstyrelsen och socialdepartementet;

◊ Forum för kontakt med andra som är intresserade av socialmedicinska frågor och socialmedicinskt arbete.

Medlemsavgiften är 475 kronor per år. Den kan faktureras eller för medlemmar i läkarförbundet dras genom deras aviseringar.

Postgironummer: 26 91 16-0

Mycket välkommen i vår förening!


Föreningens styrelse

Anna Sarkadi (ordförande)

Margareta Kristensson

Birger Forsberg (vice ordförande)

Anna-Karin Hurtig (sekreterare)

Robert Irestig (kassör)

Jesper Löve (hemsideansvarig)

Sara Sjölund

Achraf Daryani (hemsideansvarig)

Johanna Stjernschantz-Forsberg (ST- läkaransvarig)

Maria Fridh


Socialmedicin en framtidsspaning

Sven Larssons, Sveriges förste läkarspecialist i socialmedicin, tal som nyutnämnd hedersmedlem i Svensk socialmedicinsk förening vid årsmötet 2013.

Läs mera här


Föreningens verksamhet

Genomförda möten, kurser och konferenser:

2016: Jämlik Hälsa, vad krävs för att nå från evidens till praktik?

2015: Jämlik hälsa och vård – det goda mötet som nyckel till framgång

2014: Hur verka för ökad jämlikhet i hälsa – från barrikaden, i forskningen och i vardagsarbetet

2012 mars Konferens i samarrangemang med Svensk Beteendemedicinsk förening

2012 mars Vårmöte (om socialmedicinsk och folkhälsovetenskaplig utbildning)

2011 november: Svenska läkaresällskapets riksstämma – det socialmedicinska programmet.

2010 oktober: Hälsofrämjande möten i vården! – Kunskapen finns, hur skapar vi förutsättningarna?” (tillsammans med Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin)

2010 mars: Att öka hälsan och minska utanförskapet (tillsammans med Svensk Beteendemedicinsk förening).

2009 oktober: Hur tillvaratar vi det socialmedicinska kompetensområdet?


De nordiska intresseföreningarna

Norge – Folkhelseforeningen

Danmark – Danske selskab for sundhet

Finland – Socialmedicinska föreningen